Algemene voorwaarden ORATO


1. Op wie slaan deze voorwaarden?

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ORATO en opdrachtgevers voor deelname aan een coachtraject of aan een cursus, workshop, presentatie, of training, al dan niet met open-inschrijving of daarmee samenhangende activiteiten. Hierna te noemen ‘Coaching’ en ‘Training’.

Opdrachtnemer: ORATO, gevestigd te Nuenen, Rutger van den Broeckelaan 3, ingeschreven in de Kamer van koophandel Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Drs. A.J.W.G. (Ardie) Nooijen-Kuijpers, geboren 27 april 1967.

Opdrachtgever: diegene die, al dan niet namens een organisatie, opdracht geeft tot deelname door één of meerdere personen óf degene die zelf deelneemt aan Coaching of Training.

Werkovereenkomst: een document waarin werkafspraken beschreven en geaccordeerd zijn in verband met de uitvoering en waardering van Coaching en Training.

1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk bevestigd zijn door ORATO.

1.3
Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een coachplan van ORATO ondertekent, een inschrijfformulier voor een Training, digitaal of per post verstuurd naar ORATO of een offerte voor het verzorgen van een Training ondertekend. Alle inschrijvingen voor Training met open inschrijving, worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2. Auteursrecht/privacy

2.1
Het auteursrecht op de door ORATO uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, en welke andere in de training gebruikte materialen en inhoud (schriftelijk en digitaal) dan ook, berust bij ORATO, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven of als bron geldt. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht schriftelijk en digitaal aangeboden materiaal te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn of haar eigen organisatie, mits voorzien van bronvermelding en verwijzing naar de website van ORATO.

2.2
Ook het auteursrecht op offertes, evaluaties, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van ORATO berust uitsluitend bij ORATO.

2.3
Coachuren worden gebruikt voor onderhoud van professionalisering in het kader van permanente educatie c.q. accreditatie.

2.4
ORATO gaat graag vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zij werkt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-eisen en informeert hierover middels haar Privacyverklaring. Foto’s, tekeningen, video-opnames, ingevulde vragenlijsten als ook contactgegevens en quotes van deelnemers worden gebruikt in functie van een leerproces en uitvoering van een programma. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ter promotie van Coaching en Training én ORATO, na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende opdrachtgever. Zowel schriftelijke als mondelinge informatie met betrekking tot een deelnemer aan Coaching en/of Training wordt alleen met toestemming van hem of haar aan derden verstrekt ter uitvoering van een werkovereenkomst. De coach neemt haar beroepsgeheim in acht aangaande eventueel verkregen informatie over de opdracht gevende organisatie en haar relaties, tijdens de coaching bijeenkomsten en eventueel bezoek in-company. Het staat de coachee (degene die gecoacht wordt) vrij in hoeverre hij of zij derden inhoudelijk op de hoogte brengt van het verloop van een coachtraject. Het staat een deelnemer aan een Training vrij derden inhoudelijk op de hoogte te brengen van het verloop van een Training, de privacy-afspraken in en met de groep respecterend.

3. Open inschrijving voor Training

3.1
Een inschrijving is pas officieel zodra: het inschrijfformulier is ingevuld, ORATO de ontvangst bevestigd heeft en de eerste betaling ontvangen is.

3.2
De opdrachtgever krijgt van ORATO twee facturen. De eerste factuur betreft 10 % van het totaalbedrag voor een Training, exclusief 21% Btw. en behoort binnen twee weken voldaan te zijn. De tweede factuur betreft het resterende bedrag en behoort uiterlijk 3 weken voor aanvang voldaan te zijn. Dit geldt voor een Training met een totaalbedrag van minimaal 500 euro.

3.3 In overleg kan zo nodig een betalingsregeling worden bepaald m.b.t. de tweede factuur.

4. Annulering door opdrachtgever

4.1
De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht van Coaching en Training te annuleren per verzonden brief of per door ORATO bevestigde e-mail. Als annulerings- datum geldt de datum van het poststempel van een door ORATO ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de opdrachtgever.

4.2
Bij annulering door de opdrachtgever tot 1 maand voor aanvang ben je ORATO alleen de 10% kosten, excl. 21% Btw. verschuldigd; tot 2 weken voor aanvang is dat 50% van het totaalbedrag van een Training of van het geoffreerde totaalbedrag van een coachtraject, excl. 21% Btw. en binnen 2 weken voor aanvang is de opdrachtgever het gehele bedrag voor Coaching en Training, ook de eventueel nog openstaande termijnbetalingen, verschuldigd.

4.3
Een Training is een geheel traject; het is niet mogelijk delen ervan te volgen. ORATO gaat er vanuit dat een deelnemer alle dagen aanwezig is. Mocht door onvoorziene omstandigheden een deelnemer af moeten melden dan zullen we samen een andere invulling zoeken voor het betreffende programmaonderdeel.

4.4
Een deelnemer aan een Training kan zich met schriftelijke of digitale berichtgeving tot uiterlijk 2 weken van tevoren laten vervangen door een ander, bijvoorbeeld collega, mits deze aan een gehele Training, inclusief noodzakelijke voorbereiding, kan deelnemen en het groepsproces niet verstoord wordt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit alles gebeurt in overleg tussen ORATO en betreffende opdrachtgever.

4.5
Bij verhindering van een coachee worden geen kosten in rekening gebracht indien dit 2 werkdagen voor de afgesproken datum van de gemaakte afspraak, mondeling is gemeld of per e-mail of post is aangekondigd bij ORATO.

5. Annulering door ORATO

5.1
ORATO heeft het recht om, met duidelijke opgave van reden, een Training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever van de betreffende Training ontvangt dan het reeds betaalde bedrag retour.

5.2
Wanneer door onvoorziene omstandigheden voor ORATO een dag(deel) van een Training geen doorgang kan vinden, dan zal in overleg met de deelnemer(s) gekeken worden naar een nieuwe datum.

5.3
Bij verhindering van de coach/ORATO worden door beide partijen geen kosten in rekening gebracht voor de vervallen afspraak. Bij een onderbreking van een coachtraject door de coachee wordt de opdrachtgever, anders dan de coachee zelf, hiervan op de hoogte gesteld.

6. Betaling

6.1
ORATO brengt de kosten, conform een werkovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging in rekening middels een factuur.
– Aangaande een Training middels open inschrijving: zie artikel 3 ‘Open inschrijving voor Training’.
– Aangaande Training: ORATO factureert het totaalbedrag voor een Training na ondertekening van een werkovereenkomst. Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
– Aangaande Coaching: ORATO factureert het totaalbedrag voor een Coachtraject na ondertekening van een werkovereenkomst. Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2
De reis-, overnachtings- en verblijfskosten, anders dan behorend bij en vermeld in het programma van Coaching en Training, zijn niet inbegrepen

6.3
De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling, verplicht aan ORATO, in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

7. Aansprakelijkheid

7.1
ORATO spant zich in om Coaching en Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2
ORATO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade behalve in het geval dat haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en uitkeert.

7.3
Buiten de in 6.2 bedoelde gevallen is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen in de werkovereenkomst voor Coaching en Training.

7.4
ORATO is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, letselschade of derving van inkomsten.

7.5
ORATO zal niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever de mogelijkheid heeft daarvoor rechtstreeks zijn of haar verzekeringsmaatschappij of die van een derde aan te spreken.

8. Geschillen

8.1
Deelname aan Coaching en Training en opdracht geven tot Coaching en Training is alleen verstandig als er voldoende vertrouwen is in ORATO als organisatie en in Ardie Nooijen-Kuijpers als coach en trainer. Vanuit dat vertrouwen kan Ardie c.q. ORATO functioneren en haar best doen eventueel gerezen problemen samen op te lossen.

8.2
ORATO hecht aan tevreden relaties. Indien een opdrachtgever ontevreden is over het geleverde werk, neemt deze bij voorkeur, in eerste instantie contact op met Ardie Nooijen-Kuijpers. Een formele klacht kan ingediend worden bij ORATO. Op alle met ORATO gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Ardie coacht conform ICF Code and Pledge of Ethics: https://coachfederation.org/code-of-ethics en werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC), onderdeel van EMCC, van NOBCO met bijbehorende klachtenprocedures.

Deze Algemene vooraarden zijn van kracht, beginnend met de ondertekening van een werkovereenkomst of het verzenden van een ingevuld inschrijfformulier, tot en met de uitvoering van Coaching en Training.

©ORATO