Privacyverklaring ORATO


 

Omdat ORATO in de persoon van Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers graag zorgvuldig werkt wil zij je informeren over de manier waarop zij verantwoordelijkheid neemt voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
ORATO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de eventuele persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– zorgverzekering
– privéadres
– Telefoonnummer (privé en/of zakelijk)
– E-mailadres (privé en/of zakelijk)
– Dieetgegevens
– Bedrijfsgegevens (naam, adres, naam en contactgegevens opdrachtgever, URL)
– LinkedIN contact
– Video- en audio-opname
– Foto
– Logopedisch diagnostische gegevens
– Behandel-, coach- of trainingsplan
– Prestatiegegevens
– Relationele informatie
– Gegevens m.b.t. gezondheid
– Factuurgegevens (bankrekeningnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
ORATO verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras, afleidbaar uit een eventuele foto of video-opname.

Met welk doel en op basis van welke grondslag?
ORATO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om een coach-, therapie of trainingsplan te kunnen uitvoeren
– om je te bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– om een bewijs van deelnamen te kunnen verstrekken
– om te kunnen factureren
– om je te informeren over (wijzigingen van) onze dienstverlening.
– om een eventuele nieuwsbrief te verzenden
Als ORATO persoonsgegevens wil gebruiken voor commerciële doeleinden zal zij daar nadrukkelijk (digitaal, schriftelijk of mondeling) toestemming voor vragen.

Geautomatiseerde besluitvorming
ORATO neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ORATO)tussen zit.

Wat is de bewaartermijn?
ORATO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk, fiscaal of praktisch nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ORATO hanteert de volgende bewaartermijnen.

 • Coacheedossier : max 7 jaar
 • Patiëntdossier : 15 jaar
 • Factuuur : 7 jaar
 • Inschrijfgegevens : max 7 jaar
 • Traingegevens : max 7 jaar
 • Procesverslag : max 7jaar
 • Rapportage verwijzer : 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
ORATO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met (werk)relaties die al dan niet in opdracht, inzage kunnen hebben in jouw gegevens sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het betreft o.a. de accountant, ICT-bedrijf, websitebeheerder, directe collega’s, accreditatieorganisaties. ORATO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ethische code en klachtenprocedure
Ardie coacht conform ICF Code and Pledge of Ethics: https://coachfederation.org/code-of-ethics
En is ook lid van NOBCO en werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC), onderdeel van EMCC: https://www.nobco.nl/aanbod-voor-coaches/internationale-ethische-code-iec
Bij beide beroepsverenigingen kunt u terecht voor een klachtenprocedure. Als logopedist in functie heeft zij geheimhoudingsplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken
ORATO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van ORATO wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ORATO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ORATO een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar ORATO over beschikt, te sturen naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, in een computerbestand. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ardie@orato.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ORATO reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. ORATO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen
ORATO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het betreft de volgende maatregelen:

 • Beveiligde website (SSL) en inloggen met unieke wachtwoorden
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Verwerkingsregister VGA ter inzage Autoriteit Persoonsregistratie (AP)
 • Opslag extern geheugen in brandkluis
 • Beveiliging van laptop en mobiele telefoon middels wachtwoorden
 • Cloudbeheerder voldoet aan AVG-eisen
 • Vernietiging van papieren dossiers en verwijderen van digitale bestanden
 • Digitaal werken in beveiligde internetomgeving/ geen USBstick-gebruik
 • Eventueel datalek melden bij AP

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ardie@orato.info.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op.
ORATO
Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers
Rutger van den Broeckelaan 3
5671 EB Nuenen
040-2842901 of 06-51088688
ardie@orato.info
www.orato.nl