Autenthiek presenteren met SPEAKING CIRCLE®

 

Her­ken je dit?: Goed voor­be­reid zijn en toch onze­ker, angst, aller­lei gedach­ten in je hoofd, erva­ren zijn maar niet authen­tiek spre­kend, op afstand en niet écht kij­kend. Je denkt: ‘Kon ik maar gewoon mezelf zijn voor die groep of over­tui­gend over­ko­men in gesprek!’ Dan is Spea­king Cir­cle® iets voor jou!

Ardie, professioneel bezig met trainingen

Wat is een Speaking Circle®?

Een Spea­king Cir­cle® is een groep men­sen aan wie een nieu­we manier van spre­ken voor een groep wordt aan­ge­bo­den: authen­tiek en zon­der angst, vrij­uit spre­ken. Uit­gangs­punt is het maken van (oog)contact met res­pect voor jezelf en die ander. Rela­ti­o­nal Pre­sen­ce is de essen­tie.

Waar komt ’t vandaan?

De Ame­ri­kaan Lee Glick­stein ont­wik­kel­de een manier waar­op hij vol zelf­ver­trou­wen, zich­zelf zijn­de, met ple­zier en over­tui­gings­kracht kon pre­sen­te­ren: Spea­king Cir­cle® . Inmid­dels heb­ben dui­zen­den men­sen in cir­cles gestaan, over de hele wereld. In Neder­land zijn momen­teel 30, door Lee getrain­de en gecer­ti­fi­ceer­de faci­li­ta­tors. U kunt deel­ne­men aan cir­cles via open-inschrij­ving ( zoge­naam­de open-cir­cles) of on-the-job in het bedrijfs­le­ven of bij gemeen­ten. Er wordt ook Spea­king Cir­cle® werk ont­wik­kelt voor spe­ci­fie­ke doel­groe­pen: men­sen die stot­te­ren, gees­te­lijk voor­gan­gers, kin­de­ren etc.

Hoe bereid ik me voor?

Niet door een pre­sen­ta­tie of onder­werp voor te berei­den. Kom zoals je bent. Ken­mer­kend is juist dat je ver­trouwt op het moment zelf en op je eigen capa­ci­tei­ten. Wél door de ‘richt­lij­nen’ te lezen die je krijgt toe­ge­stuurd samen met de beves­ti­ging van je inschrij­ving en even­tu­eel door het boek ‘Be heard now’ te lezen van Lee Glick­stein (ISBN 0.7679.0296.3) of ‘Pre­sent!’ van Burg­hard en Wol­c­ken (ISBN 978.90.76851.22.9). Geen voor­be­rei­ding dus maar wel een por­tie moed en eer­lijk­heid. Het belang­rijkst is mis­schien nog wel dat je nieuws­gie­rig bent naar deze moge­lijk­heid om jouw manier van pre­sen­te­ren te ver­be­te­ren.

speaking circlesVoor spe­ci­fie­ke infor­ma­tie over Spea­king Cir­cle®
www.speakingcircles.com

Boei­end pre­sen­te­ren  =       de moed heb­ben niet te weten wat je gaat zeg­gen…

Voor wie?

Voor ieder­een die zich op zijn/haar  gemak wil voe­len in con­tact met een ander. Gewoon als je in gesprek bent met een col­le­ga of beken­de maar juist ook als je (je) wilt pre­sen­te­ren voor een groep. De Spea­king Cir­cle® metho­de is geschikt voor begin­nen­de en erva­ren spre­kers, voor jong en oud,  voor toe­pas­sing voor  pri­vé­doel­ein­den of op je werk. Enke­le voor­beel­den: ver­ko­pers, lei­ding­ge­ven­den, pro­fes­si­o­ne­le spre­kers, the­ra­peu­ten, advi­seurs, opvoe­ders, kun­ste­naars, ver­ha­len­ver­tel­lers, leer­krach­ten, mana­gers.  Kort­om: voor ieder­een die zijn/haar bood­schap dui­de­lijk wil over­bren­gen op basis van zelf­ver­trou­wen en kracht.

Wat maakt Speaking Circle uniek?

Het is geen vaar­dig­heids­trai­ning waar je aller­lei tips en tech­nie­ken leert. Het nut hier­van heeft zich al bewe­zen in aller­lei ande­re pre­sen­ta­tie­trai­nin­gen. De basis van over­tui­gend spre­ken voor groe­pen is en blijf dat je zeker bent van jezelf. Spea­king Cir­cle® is met name geschikt als je je zelf­ver­trou­wen voor een groep wilt ver­gro­ten en je eigen stijl tot zijn recht wilt laten komen. Er wordt uit­ge­gaan van het unie­ke van ieder mens. Je krijgt de gele­gen­heid om alleen ‘maar’ te ‘zíjn’ op het moment zelf, in een posi­tie­ve omge­ving. Dit bete­kent dat je zegt wat gezegd moet wor­den, doet wat gedaan moet wor­den en stil bent waar je aan­we­zig­heid vol­doen­de is. Echt­heid boeit en dat is wat je bood­schap doet over­ko­men.

Je leert dus écht te zijn. Wan­neer je hele­maal jezelf bent, maak je indruk op ande­ren, moti­veer en inspi­reer je zelfs. Als je een begin­nen­de spre­ker bent, zul je mer­ken dat je met meer zelf­ver­trou­wen en ple­zier voor een groep kunt spre­ken. Je leert in het mid­del­punt van de belang­stel­ling te staan. Erva­ren spre­kers gaan natuur­lij­ker spre­ken. Je pre­sen­teert met meer gemak, dui­de­lijk­heid, authen­ti­ci­teit en over­tui­gings­kracht (Powerfull Pre­sen­ce).

Ook uniek is de sfeer waar­in je leert. Er wordt op een spe­ci­fie­ke wij­ze, posi­tie­ve feed­back gege­ven op jouw manier van ‘zijn’. Applaus ont­van­gen krijgt een ande­re dimen­sie.

Het effect is groot. Omdat je erváárt hoe ’t is jezelf vol­le­dig te kun­nen laten zien en horen zul je deze rijk­dom mer­ken in alle moge­lij­ke en onmo­ge­lij­ke situ­a­ties waar­in je jezelf wilt pre­sen­te­ren c.q. pro­fi­le­ren. Natuur­lijk geldt ook hier ‘oefe­ning baart kunst’ ofte­wel ‘her­ha­ling doet won­de­ren’.

Wat gebeurt er tijdens
een Speaking Circle?

De faci­li­ta­tor opent om ‘de toon te zet­ten’. Er wordt uit­leg gege­ven over de manier van wer­ken, de richt­lij­nen voor abso­lu­te vei­lig­heid wor­den gege­ven en vra­gen wor­den beant­woord.  Wan­neer je voor de groep staat begin je van­uit stil­te. Zo kun je de aan­we­zig­heid van de groep en jouw gevoe­lens en gedach­ten erva­ren. Hier­na heb je een bepaal­de tijd de kans om elk gewenst the­ma te bespre­ken. Je hoeft niet te spre­ken, je mag! Stil zijn en kij­ken, bewe­gen, emo­ties tonen of zelfs zin­gen, alles kan zolang je ande­ren en jezelf niet schaadt. Altijd met aan­dacht om het ‘luis­te­ren te kun­nen ont­van­gen’, in con­tact met je luis­te­raars. Jouw ‘spreek­beur­ten’ krijg je even­tu­eel op video. Tij­dens een vol­gen­de Spea­king Cir­cle® kun je je vaar­dig­he­den aan­vul­len met nieu­we erva­rin­gen.

Afhan­ke­lijk van het aan­tal deel­ne­mers, ieders erva­ring met Spea­king Cir­cle® en de duur van de bij­een­komst is de opbouw van 1-op-1 tot een groeps­pre­sen­ta­tie en wordt bepaald hoe lang en hoe vaak ieder­een voor de groep kan zijn.

Aan het woord:

Jan­ne­ke Maan­ders over Spea­king Cir­cle

Wanneer?

Deze dag wordt in 2017 geor­ga­ni­seerd bij ZIN op do 9 maart, di 27 juni en woe 4 okto­ber van 9.30 – 17.30 uur.

Kos­ten € 195,- excl. btw./ incl. lunch en video-opna­me.

Heb je nog vra­gen of wil je op een ande­re manier getraind wor­den mid­dels Spea­king Cir­cle®, bij­voor­beeld als kor­te work­shop, al of niet in com­bi­na­tie met een ande­re acti­vi­teit of pro­gram­ma­on­der­deel? Ik denk graag met je mee.

Je kunt je hier inschrij­ven.

Speaking from Inner Space

Lee Glick­stein, Foun­der, SCI 

Lee GlicksteinIn faci­li­ta­ting 6,000+ Spea­king Cir­cles over the past 25 years I’ve suc­ces­sful­ly tre­a­ted all varie­ties of per­for­man­ce anxi­ety from abject sta­ge fright to mild unea­se.

The com­mo­na­li­ty of all is that stan­ding in front of a group trig­gers inner con­trac­ti­on. Tho­se with the most severe con­stric­ti­on (which is whe­re I star­ted my own jour­ney) have no resour­ces at all to cope with atten­ti­on, even benign atten­ti­on. This ter­ri­fying expe­rien­ce is espe­ci­al­ly dishear­te­ning for peo­p­le who know intel­lec­tu­al­ly the­re is nothing to be afraid of.

Prac­ti­cing Rela­ti­o­nal Pre­sen­ce at a Spea­king Cir­cle (gazing/being with one per­son at a time wit­hout even having to speak) begins to open up the inner spa­ce requi­red to move toward ease. For tho­se with abject sta­ge fright such as I had, the smal­lest tas­te of ease opens the door for more, and more … and more, even­tu­al­ly expan­ding into a sta­te appro­a­ching ecs­ta­sy in front of groups.

Tho­se who come to this work having had posi­ti­ve public spea­king experience–including pro­fes­si­o­nal spea­kers who just want to be more authen­ti­cally con­nec­ted with their audiences–quickly expand their capa­ci­ty for spa­cious att­u­ne­ment and mag­ne­tism from the insi­de out. (This does requi­re a wil­ling­ness to go to beginner’s mind, which takes cou­ra­ge for some­o­ne who alrea­dy gets paid well to speak.)

Locatie

kloosterzin

Omdat mijn Spea­king Cir­cle® werk wordt geor­ga­ni­seerd in een zeer inspi­re­ren­de omge­ving,  volgt hier­on­der extra infor­ma­tie over deze bij­zon­de­re loca­tie te Vught:

ZIN is een advi­se­ren­de gespreks­part­ner voor orga­ni­sa­ties die met ziel en zake­lijk­heid wil­len wer­ken. Het kloos­ter waar­in ZIN is gehuis­vest, is stijl­vol ver­bouwd en biedt ruim­te aan 2 tot 150 gas­ten. Van­we­ge de his­to­rie van het kloos­ter is geko­zen een dag­rit­me te han­te­ren. Dit bete­kent dat alle gas­ten bij ZIN op dezelf­de tijd ont­bij­ten, lun­chen en dine­ren. De com­bi­na­tie van moder­ne archi­tec­tuur en het behoud van de kloos­ter­tra­di­tie levert een unie­ke plek op voor een bij­zon­de­re ont­moe­ting. Alle gas­ten wor­den ver­rast door de per­soon­lij­ke sfeer, de mix van een­voud en kwa­li­teit, de fraaie archi­tec­tuur en inrich­ting, de kunst aan de muur, het mooie land­goed, de smaak­vol­le keu­ken en de rust.

Zie ook: www.kloosterhotelzin.nl    

Lie­ver aan­spre­ken dan toe­spre­ken? Leer dan de Spea­king Cir­cle® metho­de met aan­dacht voor eigen­heid.
JIJ in de vol­le aan­dacht en dat voelt nog goed ook.