Coaching

Voor ieder­een die daad­werkelijk wil ver­an­de­ren en daar de verant­woordelijk­heid voor neemt of wil nemen.

 

Gra­tis eer­ste ken­nis­ma­king! Klik »

Training

Ver­be­ter je presentatie­vaardig­heden wan­neer je spreekt voor een (gro­te) groep én wan­neer je jezelf en je ver­haal presen­teert.

Meer info

Speaking Circle®

Spea­king Cir­cle®: leer authen­tiek en vrij­uit spre­ken in of voor een groep men­sen.

Meer info

Logo­pedie Plus+

Voor ieder­een met een com­mu­ni­ca­tie-pro­bleem waar logo­pedie én persoon­lijke ver­be­te­ring uit­komst bie­den

 

Meer info

Aan­sprekend (s)preken

Leer hoe je luis­te­raars kunt berei­ken, hoe je de bood­schap wer­ke­lijk over kunt bren­gen.

Meer info

Express for Success

Een per­soon­lij­ke uit­stra­ling die werkt: dat is Express for Suc­cess.

Meer info

Coaching en Training bij Orato

Even stil staan…
om ver­der te komen!

Drs. Ardie Nooijen-Kuijpers


Ardie_01

• Pro­fes­si­o­nal Cer­ti­fied COACH (ICF-PCC) • Pre­sen­ta­tie­trai­ner • NLP Mas­ter • Logo­pe­dist • Spraak-en Taal­pa­tho­loog • Spea­king Cir­cle® Faci­li­ta­tor

Waarom coaching?

Ver­an­de­ren? ‘De aard van het beest­je’ ver­an­der je niet maar je kunt wél leren anders om te gaan met situ­a­ties, jouw gevoe­lens en gedach­tes én ande­ren. Coa­ching is daar het ultie­me instru­ment voor.

contactgegevens Orato

Drs. Ardie Nooi­j­en-Kuij­pers
Rut­ger van den Broec­kel­aan 3
5671 EB Nue­nen
040–2842901 • 06–51088688
ardie@orato.info • www.orato.nl

LOGO-orato_TR

 

 

Orato

stuur een e-mailtje!

Je naam (ver­plicht)

Uw e-mail (ver­plicht)

Onder­werp

Je bericht

Voor­kom spam: vink de capt­cha aan.